Pinyin 拼音

11. Compound Vowels uai, uan, uang


We have learned finals which are single vowels a, o, e, i, u, ü. Now we start to learn finals with "compound vowels". These vowels are formed by one of the six single vowels and other letters. In this lesson we will learn compound vowels starting with u- (w-): uai, uan, uang and common Chinese characters whose pinyin are based on these finals.
  • uai - like waist; if no initial, it is wai
  • uan - like swan; if no initial, it is wan
  • uang - like want; if no initial, it is wang

Click to each pinyin below to listen to its sound and say it as close as you can. Pay attention to tones.

  wāi    wǎi  wài    wān  wán  wǎn  wàn    wāng  wáng  wǎng  wàng  
            cuān  cuán    cuàn            
            duān    duǎn  duàn            
  guāi    guǎi  guài    guān    guǎn  guàn    guāng    guǎng  guàng  
    huái    huài    huān  huán  huǎn  huàn    huāng  huáng  huǎng  huàng  
            juān    juǎn  juàn            
      kuǎi  kuài    kuān    kuǎn      kuāng  kuáng  kuǎng  kuàng  
              luán  luǎn  luàn            
                nuǎn              
            quān  quán  quǎn  quàn            
                ruǎn              
            suān      suàn            
            tuān  tuán  tuǎn  tuàn            
            xuān  xuán  xuǎn  xuàn            
            yuān  yuán  yuǎn  yuàn            
            zuān    zuǎn  zuàn            
  chuāi    chuǎi  chuài    chuān  chuán  chuǎn  chuàn    chuāng  chuáng  chuǎng  chuàng  
  shuāi    shuǎi  shuài    shuān      shuàn    shuāng    shuǎng    
  zhuāi      zhuài    zhuān    zhuǎn  zhuàn    zhuāng    zhuǎng  zhuàng