Click any one of these 10 characters:
shēng: to be born; to give birth; life; to grow; raw; uncooked; student
先生1 学生1 医生1 生病2 生日2 生气3 出生4 发生4 生活4 生命4 生意4 卫生间4 产生5 花生5 陌生5 人生5 生产5 生动5 诞生6 生存6 生机6 生理6 生疏6 生态6 生物6 生效6 生锈6 生育6 天生6 维生素6 自力更生6